# نمودار_استخوان_ماهی

نمودار استخوان ماهی

نمودار علت و معلول (نمودار استخوان ماهی)  نبیاکرم : ایاباذر ! ساعتینشستندرمجلس علمی،محبوبتراستنزدخداونداز قیامهزارشبکهدرهرشبازآن هزاررکعتنمازگزاردهشود .   طوفان فکری   اصطلاح طوفان فکری توسط آقای اکسآسبورن در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 419 بازدید