تفکر استراتژیک برای توسعه پایدار

تفکر استراتژیک برای توسعه پایدار

چکیده

ایده این مقاله پژوهشی، تحریری است که شروع به ساخت حس بحث  و گفتمان به ظاهر بی حد و حصر در بعد زیست محیطی توسعه پایدار می کند. ما مجموعه از مقالات بین المللی را کارشناسی کرده ایم. این بحث و گفتمان در همایش انجمن تحقیقات توسعه پایدار کمک کرده است. هدف اصلی پژوهش ما در اینجا به نظر مطرح کردن اینچنین سوال است که چرا پیشرفت در توسعه پایدار آهسته و کار انجام گرفته و اجرا نا موفق بوده است. ما استدلال می کنیم که یکی از توضیحات اصلی در روش های مورد استفاده در توسعه پایدار تقلیل است. و اغلب منجر به تغییر مشکل و جابجایی مشکل می شود. برای رسیدگی و نشان دادن مشکل تقلیل و ساده سازی ما چیزی را که تفکر استراتژیک است پیشنهاد می دهیم و این بطور کلی ترکیبی به کار توسعه پایدار است.

برای باز کردن این بحث، ما در این بحث به سه بعد اصلی تفکر استراتژیک و روابط این ابعاد زمانی می رسیم که تقلیل و ساده سازی را نشان دهیم. این ابعاد محتوای استراتژی، فرایند استراتژی و موقعیت استراتژی هستند.

کلمات کلیدی: توسعه پایدار، تقلیل، تغییر مشگل، استراتژی توسعه پایدار، محتوای استراتژی، فرآیند استراتژی، متن استراتژی

مقدمه: هدف پژوهش

رم (2001) ارائه مشکلات زیست محیطی بعنوان فرا مشکل. فرا مشکل ها، مشکلات پیچیده ای هستند و از زیر مشکلات بوجود می آیند و آنها نیز مشکلات پیچیده ای هستند. حل یک فرا مشکل نیاز به حل زیر مشکل روی سطح خرد زیر سیستم در موضوع، بطور همزمان، بدون ایجاد مشکلات جدید در دیگر سطح خرد زیر سیستم ها، سطح میانی و یا سطح های کلان است.

برای این مسئله خاص، "تفکر استراتژیک برای توسعه پایدار"، ما یک مجموعه از مقالات کارشناسی بین المللی انجمن تحقیق وتوسعه پایدار (ISDRS) مورد بحث قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش ما در اینجا به نظر مطرح کردن اینچنین سوال است که چرا پیشرفت در توسعه پایدار آهسته و کار انجام گرفته و اجرا نا موفق بوده است. ما استدلال می کنیم که یکی از توضیحات اصلی در روش های مورد استفاده در توسعه پایدار تقلیل است. و اغلب منجر به تغییر مشکل و جابجایی مشکل می شود. برای رسیدگی و نشان دادن مشکل تقلیل و ساده سازی ما چیزی را که تفکر استراتژیک است پیشنهاد می دهیم و این بطور کلی ترکیبی به کار توسعه پایدار است.

برای باز کردن این بحث، ما در این بحث به سه بعد اصلی تفکر استراتژیک و روابط این ابعاد زمانی می رسیم که تقلیل و ساده سازی را نشان دهیم. این ابعاد محتوای استراتژی، فرایند استراتژی و متن استراتژی هستند.

مشکلات و تصورات توسعه پایدار

جابجایی مشکل، تغییر مشکل و تقلیل

این شگفت انگیز است که چگونه کمی بهبود کاربردی هر روز در توسعه پایدار در عملکرد سازمان های مختلف، ملی، منطقه ای و سیاست های بین المللی یا در جوامع بدست آمده است. ما استدلال می کنیم که بسیار می توانیم دست آورد داشته باشیم اگر همه بازیگران و طراحان ابزارهای گوناگون وابزار دقیق ها برای مدتی می توانندمکث کنند تا (دوباره) اصول اولیه و اصول اینکه چه چیز این کار که در مورد همه چیز است باید انجام شود و همه جهات کلی کار در نظر گرفته شود.

مدیریت یک سیستم پویای پیچیده، شامل بسیاری از نظرات و به عنوان مثال، اقدامات در حال توسعه، اقداماتی متضاد با یکدیگر و کمتر از حد مطلوب از لحاظ بهبود سیستم هستند. نمونه ای از کار که استراتژیک نیست، به عنوان مثال، بسیاری از پروژه های توسعه پایدار هستند که در خدمت هدف کلی کار نیستند. ما استدلال می کنیم که مشکل اصلی در تمام توسعه پایدار کار همان چیزی است که می تواند به نام " تقلیل"، "جابجایی مشکل" تغییر مشکل از لحاظ فضا، زمان و انتقال دانش نامیده شود. این واقعیت که تمرکز بر همه توسعه پایدار، "جامعه در یک کره زیستی" یک سیستم پیچیده و پویا است که بدرستی درک نمی شود. این شکست می توند به عنوان "تقلیل" نامیده شود. (huesemann-2001)

سیستم زنجیره علت و اثر گسترده در نظر گرفته نشده است. زنجیره علت و اثر بصورت جدا شده بین دو اجزاء سیستم، تمرکز مطالعه وغفلت اتصال هستند تا سایر اجزاء. تقلیل گرایی منجر به شرایطی می شود که مشکلات موجود یک سیستم خاص، به کار گرفته می شوند در حالی که مشکلات جدید در جایی دیگر این سیستم و یا درزیر سیستم های آن و یا رد آینده از همان سیستم شکل می گیرد. توسعه پایدار یک چالش جهانی و بلند مدت است. انتشار کربن، بدون در نظر گرفتن جایی که آنها ساطع میشوند، به اثرات تغییرات آب و هوایی، که ممکن است بیش از چندین دهه مربوط باشد کمک می کند . (huesemann-2001). صنایع انرژی از مکان های سازگار آگاه به محیط زیست از لحاظ قانونی و الزام آور به موقعیت هایی که کمتر آگاه به محیط زیست از لحاظ قانونی و توسعه هستند حرکت می کنند. تا همین اواخر، سیاست های زیست محیطی بر اساس رسانه های زیست محیطی تعریف  می شد. هوا، زمین و آب آورده دسته بندی متمایز خود را داشتند. سیاست مبتنی بر محصولات در حال حاضر جایگزین سیاست هایی شده است که  بدون تولید و رسانه زیست محیطی فردی متمرکز شده است، جایی که انتشار آن تشخیص داده می شود.

بهرحال، مشکل مرز سیستم هنوز هم پا بر جا است. به عنوان مثال کشورها، شرکت های چند ملیتی یا چرخه عمر محصولات همه جهت حکومت کردن برای نظارت از لحاظ قانونی یا از لحاظ اقتصادی و تعیین شیوه متعادل بسیار چالش برانگیز هستند.

همچنین در انتقال دانش مشکل جابجایی و مشکل تغییر رخ می دهد. ابزار پایداری جدید و ابزار دقیق بیش از حد توسعه پیدا می کنند که اطلاعات جدید برای ابزار کاربردی یک کسب و کار پیشگام یا یک سازنده سیاست تهیه کنند. کلمات اختصاری جدید مانند وزارت امورخارجه  MFA, SFA, LCA, MIPS, EFP, EMS,  و غیره ارائه شده است. این باعث بوجود آمدن سردرگمی:'کدام ابزار برای مشکل خاص من بهترین است؟' شده است (رابرت و همکاران 2002). سوال باید این طور باشد که چگونه باید از ابزار های به خوبی توسعه یافته استفاده کرد و ابزار/ روش را موازی و با هم به عنوان مکمل یکدیگر جهت خدمت  به مسیر جامعه پایدار جهانی بیشتر استفاده کنند.

نشانه های تقلیل گرایی با تفکر استراتژیک

مدیریت استراتزیک به عنوان یک رشته دانشگاهی پایه ریزی شده، تاسیس شد. به عنوان مثال  با همکاری و همچنین نشر اسچندل و هوفر(1979). مدیریت استراتژیک مشخص شده، اگر چه همیشه تعاریف بسیار گوناگونی دارد(نگ و همکاران 2007) . اتفاق نظر مشخص برای تعریف مدیریت استراتژیک بر اساس تجزیه و تحلیل مجلات مدیریت استراتژیک: 'رشته مدیریت استراتژیک به طرح های عمده و نوپا و ابتکاری می پردازد که توسط مدیران کل از طرف صاحبان در نظر گرفته شده ، شامل استفاده از منابع به منظور ارتقاء عملکرد شرکت های خود را در محیط های خارجی' (نگ و همکاران، 2007). استراتژی شامل سه تشخیص ابعاد، روند راهبردی، استراتژی محتوا و استراتژی متن می باشد.

نقطه شروع هر استراتژی تمام کوشش از سوال از هدف است. این ورودی فعالیت های استراتژیک است. ابعاد فرایند استراتژی راه برای توسعه استراتژی است، به عنوان مثال  کارایی (چگونه، چه کسی، چه زمان استراتژی). استراتژی محتوا، خروجی استراتژی است، به عنوان مثال نتیجه فعالیت های استراتژی است. شرایط اطراف فعالیت های استراتژی متن استراتژی است، که یک تاثیر روی احتمالات و محدودیت های فعالیت های استراتژیک دارد. فرایند استراتژی، محتوا و متن قسمت های مختلف استراتژی نیستند، اما آنها ابعاد قابل تشخیص هستند(د ویت و مایر،2004). ما باید بعد از آن به سه بعد مرتبط و مجزا استراتژیک توسعه پایدار رجوع کنیم. هنگامی که هر کاری به شیوه استراتژیک انجام شود، تمام فعالیت های انفرادی در خدمت هدف مشترک، هدف مشترک برای تمام مجموعه ای از فعالیتها  در این کار قرار می گیرد. همه بازیگران اقداملات خود را به دیدگاه مشترک اهدا می کنند. بازیگران و فعالیت هایشان به جهات مختلف نمی روند، و نه آنها به رقابت می پردازند.

دو روش جدید در ادبیات پتانسیل دارند تا تفکر استراتژیک به توسعه پایدار را موجب شوند. این روش ها برای جلوگیری از جابجایی  مشکل و در طراحی مشکلات آینده سیستم مفید هستند . چارچوبی برای توسعه پایدار استراتژیک (FSSD) بوسیله دانشمندان پیشگام استراتژیک پیشنهاد شد.(رابرت و همکاران 2002). یکی از محبوب ترین ابزار ها در زمینه مدیریت استراتژیک کارت نمرات متوازن (BSC)  است کهتوسط کاپلان و نورتون  معرفی شده است(1992).کارت نمرات متوازن نیزبه پایداری تنظیم شده است(بعدا در مقاله نگاه کنید).

نشان دادن جابجایی مشکل با تفکر استراتژیک: FSSD

عمل کسب و کار مفهوم BSC را بطور گسترده اجرا کرده است و چند مورد مطالعات سودمندی BSC  را برای استراتژی کسب و کار نشان داده است. (به عنوان مثال با قلمرو همکاران 1997: 2001 AHN)

مفهوم به پایداری کارت امتیاز متوازن توسعه داده شده است.(SBSC و فیگ و همکاران ،2002 و کرهنن و بامگادر2006). SBSC  با جابجایی مشکل بوسیله تقسیم استراتژی پروژه، شرکت، سازمان و یا جامعه به چهار دیدگاه می پردازد. همه دیدگاه ها پس از آن به بخش چشم انداز استراتژیک مشترک، یک هدف کلی، خدمت می کنند

پاسخ به سوالات پژوهشی

'تفکر استراتژیک' در این سر مقاله پژوهشی مقاله ما پیشنهاد می کنیم که شروع ترکیب علوم اجتماعی نظری و مفهومی کار می تواند به علوم طبیعی ابزار،شاخص ، مدل سازی و معیار کار انجام شود. در واقع به نظر می رسد که شکاف بین علوم اجتماعی نوعی از درک علوم طبیعی/مهندسی شده است. یکی از علل اصلی تکه تکه شدن، تقلیل گرایی و مشکل تغییر د رتوسعه پایدار است.

 

 

کار توسعه بطور کلی ابزار عملیاتی و اسناد در مهندسی علوم طبیعی طراحی شده است در حالی که می توانیم مبنای نظری و مفهومی پایداری بر اساس اکتشافات ذهنی و تئوریمان داشته باشیم (binder, 2007). و پاسخ دهیم در این بخش به اهداف تحقیقاتیمان.

ما فهمیدیم که پیچیدگی این مسئله از مشکلات ناپایداری است که اذهان نشده و به مشکلات فردی به طور جداگانه در انزوا از دیگر مشکلات ناپایدار  پرداخته شده است. زمینه توسعه پایدار به درستی در نظر گرفته نشده است.

آنچه بنظر می رسد که ما تفکر استراتژیک می نامیم از کار توسعه پایدار به طور کلی ناپدید می شود. ما باید تفکر استراتژیک ناشی از جریان اصلی ادبیات مدیریت استراتژیک را باز کنیم.( De Wit and Meyer, 2004). سه بعد از استراتژی مفید است به خصوص زمانی که مشکل تقلیل و مشکل تغییر را نشان می دهیم. استراتژی محتوا، استراتژی فرایند، استراتژی، متن استرتژی.

محتوای استراتژی:

این بعد، چارچوب را ایمن می کند، روش یا پروژه به پایداری درخواست موجب می شود. ماده و ارزش افزوده در پرتو توسعه پایدار چیست؟

تفکر تقلیل به درستی به این سوال نمی تواند بعنوان مشکلات و ( کوچه های کور) که در بالا توضیح داده شد پاسخ دهد. تمرکز بر روی محتوای استراتژی بدان معنی است که به دنبال جلوگیری از این مشکلات است. سهم تلاش در مورد این یکی روشن است. محتوای استراتژی ماده از چارچوب، روش یا پروژه ساخته شده است.(چیزی که در بعد فرایند ساخته شده در زیر ببینید).

فرایند استراتژی:

فرایند استراتژی  راه های خروجی است که چارچوب استراتژی را تشریح می کند، روش یا پروژه مورد بحث برای رسیدن به محتوای مورد نظر و هدف ساخته شده است. این مهم است که شامل همه ذینفعان اولیه، به عنوان مثال مدیران، توسعه دهندگان ابزار و یا طراحان و بازیگران که اجرای روش در عمل را انجام می دهند باشد. سهامداران اولیه باید از تمام دستاورد های مورد انتظار از پروژه آگاه باشند و انها باید درک درستی از سیستم داشته باشند. به نظر می رسد که سر در گمی درباره این که چه بازیگرانی باید در "دسته بندی" سهامداران اولیه قرار بگیرند، وجود دارد. به طور مشابه درک سیستم و آگاهی از سیستم اصلی که در آن زیر سیستم از برخی بازیگران فردی تعبیه شده است به درستی در دروش تقلیل حساب شده است. از درک سیستم باید دنبال کرد و دانست که بازیگران چگونه در اجرا به منظور کمک به نتایج مورد نظر در سیستم تمرکزدارند.

متن استراتژی:

بعدی از متن استراتژی است که در مورد درک سهامداران ثانویه است. همچنین این اهمیت دارد که بطور کلی محیط کار مورد بحث را بفهمند، که همیشه شامل محیط اجتماعی و اقتصادی بزرگتر، یعنی زمینه فرهنگی، زمینه سیاسی، زمینه های نظارتی بازار می شود که باید در آن انجام شود. سیاست تقلیل و استراتژی های موفق به طور کامل در زمینه اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته می شود و درآن تمام سیاست ها و استراتژی ها جاسازی شده است. این امر به توصیه هایی در توسعه اجتماعی منجر می شود که واقع بینانه نیستند و عمر طولانی ندارند و در دراز مدت به بن بست ختم می شوند.

معرفی مقالات در شماره ویژه:

ما باور داریم که در چهار مقاله انتخاب شده در این موضوع خاص، ' تفکر استراتژیک برای توسعه پایدار' ، توسعه پایدار که در زیر توضیح داده شده به طور کلی انگیزه هایمان از پل زدن به تفکر استراتژیک فهمیدن کار توسعه پایدار است. بام گارتنر و ابنر استرتژی پایداری شرکت ها را مورد بحث قرار داده و یک سیستم ' سطح بلوغ '  پیشنهاد دادند.

برای انجام این کار، جنبه های پایدار مربوط به شرکت های پایدار درتعیین هویت و گروه بندی اقتصادی و زیست محیطی و ابعاد اجتماعی شرکت های پایدارتعیین کننده هستند. برا ین اساس یک سیستم  بلوغ یافته در چهار سطح توسعه داده شده است، که به منظور بررسی انواع مختلف استراتژی پایداری شرکت ها استفاده می شود. گلیب من استراتزی CSR  را در شرکت های کوچک و متوسط مورد بحث قرار دارد. او بر توسعه یک لاک و مهر کیفیت CSR اتریش تمرکز دارد، شرکت های کوچک و متوسط (SME) را قادر می سازد که ارتباط موثر و عملکرد پایدار و نشانه های قابل مشاهده برای سهامداران خود داشته باشند. این لاک و مهربرای مواجه با مخالفان و معترضان به استفاده از ابزار CSR  استاندارد، به ویژه در شرکت های کوچک و متوسط ساخته شده است.

ویک استروم بر اساس مطالعات تجربی، بین سه روش مختلف برای رسیدن به پایداری کسب و کار تمایز قائل شد.در این مقاله به بررسی تنش های به نمایش گذاشته در استفاده از پایداری در رابطه با فعالیت های سازمانی مانند مدیریت استراتژیک و اندازه گیری و یا عملکرد پرداخته شده است. سه روش مختلف بر اساس سه دیدگاه مختلف شناسایی شده است. در نهایت دونگ و بریت معیار روش ها ، در صنعت نفت و گاز استرالیا را تجزیه و تحلیل کردند. آنها افشاگری اجتماعی و زیست محیطی را در برابر معیار کلی و صنعت برای کیفیت و کمیت کسب اجتماعی و زیست محیطی بررسی کردند.

ما امیدواریم به استدلال این فصل سرمقاله پژوهشی و پیام مسئله ویژه بعنوان کل پاسخ دهیم. ما پاسخ تان را برای نشر در توسعه پایدار تشویق می کنیم.

منابع:

Ahn H. 2001. Applying the balanced scorecard concept: an experience report. Long Range Planning 34: 441–461.

Binder C. 2007. From material fl ow analysis to material fl ow management – part I: social sciences modeling approaches coupled to MFA.

Journal of Cleaner Production 15: 1596–1604.

Butler A, Letza SR, Neale B. 1997. Linking the Balanced Scorecard to strategy. Long Range Planning 30: 242–253.

De Wit B, Meyer R. 2004. Strategy: Process, Content, Context, 3rd edn. ITP Press: London.

Figge F, Hahn T, Schaltegger S, Wagner M. 2002. The sustainability balanced scorecard – linking sustainability management to business

strategy. Business Strategy and the Environment 11: 269–284.

Huesemann MH. 2001. Can pollution problems be effectively solved by environmental science and technology? An analysis of critical limitations.

Ecological Economics 37(2): 271–287.

Kaplan R, Norton D. 1992. The Balanced Scorecard – measures that drive performance. Harvard Business Review Jan.Feb.: 71–79.

Korhonen J, Baumgartner RJ. 2009. The industrial ecosystem balanced scorecard. International Journal of Innovation and Sustainable Development

4(1): 24–42.

Nag R, Hambrick DC, Chen M-J. 2007. What is strategic management, really? Inductive derivation of a consensus defi nition of the fi eld.

Strategic Management Journal 28: 935–955.

Robèrt K-H, Schmidt-Bleck B, Aloisi de Laderel J, Basile G, Jansen JL, Kuehr R, Price Thomas P, Suzuki M, Hawken P, Wackernagel M. 2002.

Strategic sustainable development – selection, design and synergies of applied tools. Journal of Cleaner Production 10(3): 197–214.

Roome NJ. 2001. Conceptualizing and studying the contribution of networks in environmental management and sustainable development.

Business Strategy and the Environment 10(2): 69–76.

Schendel D, Hofer CW. 1979. Strategic Management: a New View of Business Policy and Planning. Little Brown: Boston, MA.

لینک دانلود:

http://upload.tehran98.com/upme/uploads/d3d2864b68b3495d1.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 50 بازدید